IBD-

HÅNDBOKEN

Michael Eberhardson & Robert Löfberg
Tilrettelagt til norsk ved professor Bjørn Moum

Inledning

Orsakerna till de inflammatoriska tarmsjukdomarna (Inflammatory Bowel Disease – IBD) är fortfarande okända men vår kunskap om såväl ulcerös kolit (UC) som Crohns sjukdom (CD) har ändå avsevärt förbättrats de senaste åren. Olika faktorer av betydelse för utvecklingen av IBD, både skyddande och utlösande, har identifierats. Framför allt upptäckter avseende interaktionen mellan tarmpatogener och slemhinnans olika celltyper har renderat stort intresse, även om någon enskild mikroorganism ännu ej säkert kunnat kopplas till vare sig UC eller CD. De diagnostiska metoderna har alltmer förfinats och såväl den medicinska som den kirur-giska terapin har successivt utvecklats.

Nya, potenta antiinflammatoriska läkemedel och immun-modulerande behandling har effektiviserat den medicinska terapin. Restorativ kirurgi vid kolektomi med kontinens- bevarande bäckenreservoir är idag ett standardingrepp för UC vid flera sjukhus i Sverige. Immunmodulering och tarm-bevarande kirurgi vid CD med korta resektioner eller striktur-plastik har kraftigt reducerat risken för kort tarmsyndrom. Vi har blivit allt bättre på att identifiera patienter med hög risk för allvarliga senkomplikationer, som t.ex. kolo-rektal cancer vid extensiv kolit, eller cholangiocellulär cancer och leversvikt vid samtidig primär skleroserande cholangit. Närmare samarbete mellan medicinska gastro-enterologer och gastrointestinala kirurger har lett till att omhändertagandet av IBD-patienterna optimerats med förbättrad medicinsk och social långtidsprognos som följd.

IBD-handboken är i sin 7:e omarbetade och uppdaterade upplaga ett försök att kortfattat ge en aktuell överblick av framför allt diagnostik och medicinsk behandling av UC och CD, men inkluderar även aspekter på komplikationer, långtidsuppföljning samt kirurgi. Boken gör dock inga anspråk på att vara ett heltäckande uppslagsverk inom fältet. Den är istäl-let huvudsakligen tänkt att fungera som en ”lathund”, i första hand för läkare under specialistutbildning och för dem som inte har IBD-verksamhet som huvudsyssla. Även specialist-sjuksköterskor som arbetar med öppenvårds-IBD kan ha glädje av innehållet.

IBD-handboken är tänkt att kunna tjäna som stöd och snabbreferens i den kliniska vardagssituationen genom att erbjuda en praktisk och ”lättbläddrad” sammanställning av grundfakta, översiktstablåer, praktiska tips och behandlings-principer. Många av kommentarerna och tablåerna baseras på en kombination av personliga erfarenheter och klinisk praxis som utvecklats vid gastroenterologiska enheter med särskilt intresse för IBD i Stockholm och runt om i landet.

Behandlingsprinciper och uppföljningsrutiner varierar lokalt mellan olika sjukhus i landet, men de angivna rekom-mendationerna är baserade på riktlinjer och konsensusbedöm-ningar från nationella/internationella organisationer.

Docent Michael Eberhardson Karolinska Institutet Karolinska Universitetssjukhuset - Professor Robert Löfberg Karolinska Institutet Stockholm Gastro Center/Sophiahemm
Författarna är mycket tacksamma för alla de synpunkter som inkommit från kollegor runt om i landet. Vi är särskilt tacksamma för den värdefulla hjälp vi har erhållit från Docent Jan Marsal, Docent Erik Hertervig vid Skånes Universitetssjukhus, Docent Pär Myrelid vid Universitetssjukhuset i Linköping, Docent Gunilla Ajne vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Med Dr Charlotte Höög, Sophiahemmet. Vi vill även tacka dietist Sara Andersson för hennes bidrag till nutritionsavsnittet.