Norsk utgave ved
– Jørgen Jahnsen, professor dr.med., overlege, Akershus Universitetssykehus
– Turid Bua, gastrosykepleier, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Utgitt av: Ferring Legemidler AS
Copyright: Ferring Legemidler AS

Gjengivelse ikke uten skriftlig tillatelse

Basert på en dansk utgave ved

– Lisbet Ambrosius Christensen, speciallæge, overlege, dr.med., Århus
– Jan Fallingborg, speciallæge, overlege, dr.med., Aalborg
– Mogens Vilien, speciallæge, overlege, dr.med., Helsingør

IBD Skolen

KJÆRE LESER

Kronisk tarmbetennelse eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD = Inflammatory Bowel Disease) er kanskje en ukjent sykdom for de fleste. Dersom en selv eller noen i familien rammes av sykdommen vil det umiddelbart oppstå et behov for kunnskap. Dette heftet om inflammatorisk tarmsykdom er skrevet med henblikk på å imøtekomme et slikt behov. Heftet er opprinnelig skrevet på dansk, men senere omarbeidet til norsk og omtaler en rekke ulike forhold knyttet til inflammatorisk tarmsykdom. Det er inndelt i kapitler som kan leses uavhengig av hverandre etter eget ønske. Kapitlene handler blandt annet om:

  • medisinske emner
  • undersøkelsesmetoder
  • medisinsk behandling
  • kirurgisk behandling
  • kost
  • graviditet
  • stress
  • generelle forhold (jobb – ferie – forsikring m.v.)
  • ordbok med medisinskfaglige betegnelser
  • informasjon om pasientforeningen: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)

All erfaring tilsier at kunnskap om egen kronisk sykdom er meget viktig.
Kunnskap kan få betydning for forløpet av sykdommen og kanskje bidra til å unngå unødige problemer og forebygge komplikasjoner. Vi håper at ”IBD-skolen” i så måte kan være til hjelp.

IBD-SKOLEN fås også i bokform og som ePUB ved henvendelse til Ferring.