Kapittel 1: Sykdommene

1.9.1 IBD hos barn og unge – til foreldrene

Kjære foreldre

Ditt barn har fått en kronisk sykdom

Vi vet godt at det ikke er lett for deg å få vite at barnet ditt har fått en kronisk sykdom. Du har sikkert mange spørsmål som du gjerne vil ha svar på. Noen har du kanskje lett for å formulere, mens andre kan det være mer vanskelig å sette ord på. Den viktigste informasjonen er vanligvis den du får av legen på barne- avdelingen. Etter hvert som du får erfaring med barnets sykdom og mer kunnskap om IBD, dukker det kanskje opp flere spørsmål som du ønsker svar på. Vi håper at dette heftet kan være til hjelp.

Noen eksempler på utbredelse av IBD

Noen eksempler på utbredelse av IBD

Barn med IBD

Det er ikke så mange barn som har IBD, men forekomsten er økende spesielt for Crohns sykdom.

IBD kan være vanskelig å erkjenne

Du kan lese mer om hva IBD (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom) er i kapittel 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 og 1.8). Kort fortalt er IBD en kronisk betennelse i tarmen. Diaré, magesmerter og blod i avføringen er de hyppigste sympto-mene. Ulcerøs kolitt er alltid lokalisert i tykktarmen, mens Crohns sykdom kan ramme andre steder i fordøyelses- kanalen. Det mest vanlige stedet for lokalisering av Crohns sykdom
er imidlertid den nederste delen av tynntarmen og første del av tykk- tarmen. Vi vet ikke hva som er årsaken til IBD, og det er kanskje derfor at vi ikke har en behandling som kan helbrede sykdommen. Heldigvis har vi behandling som kan redusere og fjerne symptomene og få betennelsen til å roe seg, men risikoen for å få tilbakefall vil hele tiden være der.

Det kommer symptomer fra tarmen, men IBD kan ogå vise seg på andre måter

Det er typisk magesmerter, diaré og blod i avføringen hvis man har IBD, men det kan samtidig være symp-tomer som ikke umiddelbart knyttes til mage-tarmkanalen. Det kan være tretthet, dårlig appetitt og vekttap som noen ganger kan være de eneste symptomene på IBD (se også kap. 1.5). Det er ganske vanlig at av-føringstrangen blir uttalt, og man må skynde seg for å nå toalettet i tide. (”jeg bare må, her og nå”). Toalett-besøkene blir også ofte lange. Noen ganger tar det tid å erkjenne at noe er galt. Av og til utvikler sykdommen seg så snikende at barnet mer eller mindre venner seg til symptomene. Da kan det være deg som forelder som oppdager at noe er galt. Det kan også være at du eller legen opp-dager at barnets vekst har stoppet opp (kammeratene har vokst forbi) eller at puberteten er forsinket.

Undersøkelser for IBD er i hovedsak de samme for barn og voksne

Vi bruker ofte flere forskjellige under-søkelser når vi skal finne ut om barnet har IBD (kap. 1.7). Det dreier seg først og fremst om avføringsprøver, kikkertundersøkelser og blodprøver. Her er de mest brukte undersøkelser beskrevet:

Vi tar særlige hensyn til barn

Det kan være veldig vanskelig for et barn både å være syk og samtidig skulle gjennomgå forskjellige under-søkelser som kan være ubehagelige. Vi prøver å ta hensyn:

Behandlingen er ofte den samme til barn og voksne

Barn får som regel den samme medisinen som voksne og du kan lese nærmere om dette i kapittel 2.2. Man skiller mellom medisin som skal bringe sykdommen i ro, og medisin som skal forhindre tilbakefall.

Det kan også være forskjell mellom behandling til barn og voksne

Medisinen virker på samme måte hos barn og voksne, men dosen skal selv-følgelig tilpasses barnets størrelse. Det er også annet å ta hensyn til når barnet ditt skal ha behandling:

Du har kanskje et ønske om selv å gjøre noe ekstra i forhold til behand-lingen av barnet ditt. Kanskje ønsker du å prøve alternativ behandling eller en spesiell diett. Dette har legene forståelse for og respekterer. Imid-lertid er det viktig at vi blir fortalt at alternativ behandling blir gitt og hva denne går ut på. Det er viktig å være oppmerksom på at det er spesielle forhold knyttet til barn. En diett som er beregnet til voksne IBD-pasienter kan være for ensidig eller kalorifattig til et barn som vokser og er under utvikling. Store mengder ekstra piller eller kosttilskudd kan være vanskelig for barn å få ned. Vanligvis anbefaler vi at barn får en tablett med vitaminer og mineraler daglig uavhengig av om tarmsykdommen er i ro eller ikke.

Hvis det er nødvendig med tilskudd av jern eller kalk får dere beskjed av legen.

Operasjon

Operasjon pga. IBD kan bli nødven-dig, også hos barn. Dette er beskre-vet nærmere i kapittel 2.4. Hvis det er nødvendig å fjerne en syk del av tarmen kan det som regel la seg gjøre å skjøte tarmen etter at den syke delen er fjernet. Noen ganger kan det også bli nødvendig å anlegge en stomi dvs. at enden av tarmen legges fram på magen (”pose på magen”). Ved ulcerøs kolitt og noen ganger ved Crohns sykdom kan stomien fjernes igjen ved en ny operasjon.

Hva kan du gjøre som forelder?

Mindre barn tilpasser seg som regel bedre til sykdommen enn man frykter. I puberteten vil imidlertid de fleste unge ha vanskelig for å akseptere at de har en kronisk sykdom og føler seg ofte annerledes enn kameratene. Det er derfor viktig at barnet ditt får mulighet til å leve et så normalt liv som mulig. Som forelder kan det bli en vanskelig balansegang. Du skal dels holde et vist oppsyn (blir medisinen tatt, er det tegn på opp bluss av sykdommen?), men samtidig skal du la barnet ditt delta så fritt i sosiale aktiviteter (sport, reiser, fester o.l.) som mulig, så sykdommen ikke merkes mer enn nødvendig.

Barn og unge trives best med åpen-het. Dvs. at lærere og kamerater vet at barnet ditt har IBD. Det kan være vanskelig for barnet selv å fortelle om sykdommen så det kan være nødvendig at du hjelper til med dette. Her kan også barneavdelingen være til hjelp. Hvis barnet ditt blir veldig preget av sykdommen så husk at det er mulighet for kontakt med psykolog. Du kan også delta aktivt i pasientforeningene (se kapittel 3.12) og på den måten møte andre med samme problemer.

Fremtiden for barnet

Du tenker selvfølgelig på hvordan det vil gå med barnet ditt fremover. IBD har et variert og ofte uforutsig- bart forløp. Du kan lese mer om dette på sidene i kapittel 3. De fleste barn vil oppleve perioder hvor syk- dommen er aktiv og medfører mange symptomer, men også lange perioder hvor sykdommen er i ro. Noen få er så heldige at de kun har en enkelt episode med aktiv sykdom. I løpet av de første et til to år vil du og legen få en fornemmelse av hvordan sykdom-men oppfører seg hos barnet. IBD er en vanskelig sykdom pga. mange undersøkelser, kontroller og medisiner, men til tross for dette kan de fleste barn og unge som har fått IBD, leve et helt normalt liv. Skolegang, idrett og valg av utdannelse påvirkes i liten grad av sykdommen.

Ekstrautgifter

Det er egne regler for ekstrautgifter i forbindelse med kronisk sykdom hos barn og unge under 18 år. Du kan ha rett til grunnstønad på grunn
av nødvendige og stadig tilbake- vendende ekstrautgifter ved varig sykdom, skade eller lyte som friske personer ikke har. Du kan ha rett til forhøyet hjelpestønad, omsorgspenger og pleiepenger. Du kan også ha rett til særfradrag i skattemeldingen for store sykdomsutgifter (for eksempel utgifter til SFO på 5.-7. årstrinn).

Kommunens saksbehandler (NAV) og barneavdelingens sosionom kan gi råd. Flere opplysninger finnes på hjemmesidene til FFO, HELFO, NAV, Skatteetaten og www.mestring.no.