Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.8 Utdannelse, jobb og IBD

I utgansgpunktet er det viktig å poengtere at nesten alle som får IBD, kan gjennomføre en vanlig utdannelse etter eget ønske og utøve en jobb på lik linje som hvem som helst annen. Det er viktig å være klar over dette spesielt hvis man får sykdommen i ung alder, før man har sluttført noen utdanning. For mange kan nok situasjonen virke litt uoversiktlig den første tiden etter at diagnosen er stilt og sykdommen fortsatt er aktiv. Personer med ulcerøs kolitt er i gjennomsnitt like lenge yrkesaktive som resten av den norske befolkingen. De fleste med Crohns sykdom klarer seg også godt. Hos et mindretall kan imidlertid sykdommen over tid bli en bela

Ung og utdannelse

For unge med IBD er det like viktig som for alle andre at de velger den utdannelse som de har mest lyst på, og som kan føre til at de får den jobben og det karriereforløp de har størst ønske om. Det er viktig å få en god utdannelse. Skulle du være uheldig og få vedvarende plager og komplikasjoner av sykdommen, kan en god utdannelse være en fordel. Den kan gi deg flere valgmuligheter i yrkeslivet. Snakk også med legen din om utdannelsen. Utdannelses- veiledning må være individuell. Gene- relt skal man forsøke å unngå yrker som medfører sterk fysisk belastning eller høyt arbeidstempo. Legen din kan kanskje gi deg veiledning om ting du bør ta hensyn til. Tenk på at det kan være perioder hvor det haster med å nå toalettet. Det kan derfor være et betydelig stressmoment hvis du ikke har lett adgang til et toalett på jobben. Hvis du på grunn av sykdommen får problemer med å gjennomføre planlagt utdannelse, er det en god ide å søke veiledning både i din hjemkommune og hos en studieveileder på utdannelsesstedet. Det kan for eksempel være mulig å få ekstra tid til eksamensoppgaver hvis sykdommen forsinker arbeidet, eller ekstra økonomisk hjelp hvis sykdom-men er til hinder for å jobbe litt ved siden av studiene. 

Se nærmere informasjon på https://www.ffo.no/rettighetssenteret/ skolestart/tilpasset-opplaring/ eller om utdanningsstøtte på www.lanekassen.no. Kunnskaps- departementet fastsatte i 2011-2012 en forskrift om utdanningsstøtte. Se www.lanekassen.no.

Jobbsøking og intervju

Mange IBD-pasienter er usikre på om de skal opplyse at de har en tarm- sykdom når de søker jobb. De kan være engstelige for at en annen får jobben hvis de sier de har en kronisk sykdom. Arbeidsgiver skal ikke spørre om helsen din, og de har bare lov til å innhente helseopplysninger som er helt nødvendig for å sjekke om en arbeidssøker vil klare å utføre jobben. I følge arbeidsmiljøloven, § 9.3
”Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse”, har arbeidsgiver begrenset mulighet til å innhente helseopplysninger. Det skal være godt begrunnet i din sikkerhet eller virksomhetens nødvendige behov for kunnskap om helsen din. Du har altså ikke plikt til å opplyse om din sykdom under intervjuet, men mange velger likevel å kort informere om sin sykdom forholdsvis tidlig i ansettelses- prosessen hvis de er plaget. Det kan i enkelte tilfeller også lønne seg, spe-sielt hvis du søker en statlig stilling. Staten er en part i IA-avtalen og har en rekrutteringsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

På arbeidsplassen

Hvis du har symptomer som påvir-ker din arbeidsdag kan det være en fordel at du snakker med noen av dine arbeidskollegaer og din leder om problemet. Kanskje du løper ofte på toalettet eller i perioder føler deg trett og slapp med manglede overskudd. At du involverer de andre på jobben behøver ikke å bety at
du skyver alle dine bekymringer og problemer over på dem. Informasjon kan bidra til forståelse for din situa-sjon. Noen har lett for å være åpne og snakke med andre om personlige problemer, andre har det best ved å holde det for seg selv. Det vil derfor ofte være nødvendig med en indivi-duell tilnærming av situasjonen. Hvis du ikke vet hva du bør gjøre, er det viktig at du diskuterer dette med din nærmeste familie eller med vennene dine. Du kan også snakke om pro- blemene med legen din eller syke-pleieren på poliklinikken eller med-lemmer av Mage-tarmforbundet.

Arbeidsevnen

Langt de fleste, men ikke alle med IBD, opprettholder normal arbeids- evne, og selv med nedsatt arbeids- evne er det nesten alltid mest tilfredsstillende å bevare kontakten med arbeidsmarkedet. Hvis det viser seg at du får vedvarende sykdoms-belastning som begrenser din arbeidsevne, er det flere forskjellige muligheter for hjelp. Søk hjelp og veiledning hos en saksbehandler i NAV i din kommune.

Se nærmere informasjon vedrørende arbeidsevne på www.ffo.no eller www.jobbressurs.no. Arbeidsmiljø- loven krever at arbeidsgiver strekker seg langt for å tilrettelegge arbeidet for deg. Arbeidsmiljøloven § 13-5: ”Arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker med funksjons-hemming skal kunne få eller beholde arbeid, utføre og ha fremgang i arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling. Dette gjelder ikke dersom det vil innebære en uforholdsmessig stor byrde for arbeidsgiver”.

Jobber du i en IA-bedrift har de egne samarbeidsavtaler med NAV for å hjelpe til å tilrettelegge så flere kan jobbe etter evne og muligheter. Det arrangeres tiltak fra NAV og spesialist- helsetjenesten, som for eksempel prosjektet ”Raskere tilbake” hvor det fokuseres på arbeidsevne og muligheter.

Se for øvrig www.rettighetssenteret. no og www.rehabinfo.no.