Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.2 Stress og IBD

Først og fremst skal det poengteres at det ikke er påvist at et stresset liv øker risikoen for å få ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. IBD kommer altså ikke av stress. Mange som har inflammatorisk tarmsykdom, opple-ver imidlertid at forskjellige former for stress og psykisk belastning kan påvirke sykdommen deres. Utbrudd med økende diaré, blod i avføringen og smerter kan tilsynelatende være resultatet av vedvarende psykisk belastning. Dette skjer kanskje i forbindelse med sykdom og død i den nærmeste familie. Man kan opp-leve at tarmsymptomene nettopp kommer tilbake på et tidspunkt hvor det er problemer med nedskjæringer eller stort arbeidspress på jobben. Slike begivenheter opptrer jo dess-verre fra tid til annen for de fleste mennesker. For alle gjelder det at det er viktig å forsøke å håndtere psykisk belastende situasjoner på best mulig måte. Det er viktig at man deler sine bekymringer med sine nærmeste. At man ikke gjemmer problemene vekk og forsøker å fortrenge dem. Man bør ta tak i den personlige plan-leggingen. Hvis det er en situasjon som kan endres, for eksempel fritak fra belastende arbeidsoppgaver, så er det viktig og få ordnet opp.

Spørsmålet er om det er noe som er særlig viktig for IBD-pasienter. Sagt med andre ord: Er den personlige oppfatningen av at det er en sammen- heng mellom utbrudd av sykdom og en stressende eller psykisk belastende begivenhet riktig, eller er det i virke-ligheten kun et tilfeldig tidsmessig sammentreff? Sykdomsutbrudd kommer ganske usystematisk hos de fleste IBD-pasienter. Det kan derfor lett komme til å skje i forbindelse med en eller annen begivenhet. Man vil kanskje tro at det er en sammenheng mellom sykdommen og begivenheten. Det er vanskelig å avgjøre om det kun er en tidsmessig sammenheng, eller om det også er en årsakssammenheng.

Legevitenskapen er i økende grad opptatt av dette spørsmålet. Det er gjennomført flere undersøkelser, men resultatene er ikke entydige. Imidlertid er det enighet om enkelte generelle forhold:

Stress og psykiske belastninger kan sannsynligvis føre til sykdoms- utbrudd hos enkelte IBD-pasienter. Vedvarende daglig belastning med en uløst psykisk konflikt kan føre til aktivering av betennelsen i tarmen hos en pasient med ulcerøs kolitt hvor sykdommen ellers er helt i ro. Langvarig psykisk stress med depresjon synes å gi økt risiko for sykdomsutbrudd. Stress i betydnin-gen stort arbeidspress synes ikke å ha betydning hvis man ikke opplever det som en belastning. Hos pasienter hvor hverdagen er preget av tarm-sykdommen eller frykten for at den skal bryte ut, kan sosial omsorg og psykisk støtte være av stor betyd-ning. Det er viktig at du forteller legen din om eventuelle personlige eller jobbmessige problemer av en eller annen art. Gjennom en god samtale med legen kan du kanskje få avklart om du selv kan finne en mulig løsning eller om du har behov for midlertidig sosial eller psykologisk veiledning.