Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.2 Behandling

Formålet med behandlingen er å dempe og få kontroll på betennelsen i tarmen. Dermed reduseres symp-tomene, og livskvaliteten bedres. I tillegg kan komplikasjoner og varig skade på tarmen forebygges og innleggelser i sykehus unngås.

Ettersom IBD har et svingende forløp med risiko for tilbakefall, må det også gis en behandling som forhindrer dette når man har oppnådd kontroll på betennelsen. Man skiller mellom to hovedformer for behandling; medisinsk og kirurgisk. Langt de fleste pasientene får kontinuerlig medisinsk behandling, mens kirurgi i hovedsak benyttes når det oppstår komplikasjoner og den medisinske behandlingen svikter. Det er stort sett de samme medikamentene som brukes i behandlingen av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Medisin

Flere forskjellige medikamenter kan benyttes i behandlingen av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Ved begge  sykdommene har man to ulike behandlingssituasjoner. Ved aktiv sykdom må det gis en behandling som stopper betennelsen i tarmen og derved symptomene, og fordi sykdommene har et kronisk tilbake-vendende forløp er det som oftest nødvendig å gi en behandling som forebygger tilbakefall, dvs. forhindrer at betennelsen blusser opp igjen. Dette omtales som vedlikeholds- behandling. De fleste medikament- ene som er tilgjengelige i dag, benyttes i begge situasjoner. Av og til brukes også medikamenter somFlere forskjellige medikamenter kan benyttes i behandlingen av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Ved begge sykdommene har man to ulike behandlingssituasjoner. Ved aktiv sykdom må det gis en behandling som stopper betennelsen i tarmen og derved symptomene, og fordi sykdommene har et kronisk tilbake-vendende forløp er det som oftest nødvendig å gi en behandling som forebygger tilbakefall, dvs. forhindrer at betennelsen blusser opp igjen. Dette omtales som vedlikeholds- behandling. De fleste medikament- ene som er tilgjengelige i dag, benyttes i begge situasjoner. Av og til brukes også medikamenter som kun påvirker symptomene og ikke betennelsen. Tilskudd av forskjellige vitaminer og mineraler er også å betrakte som medisinsk behandling. I det følgende gis en oversikt over de forskjellige legemidlene som vi i dag har til rådighet i behandlingen av IBD.

Sulfasalazin

Mesalazin

Olsalazin

Balsalazid

Medikament

5-aminosalisylsyre- forbindelser

Virkning: Disse preparatene er førstevalget i behandlingen av ulcerøs kolitt med mild til moderat sykdomsaktivitet. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt, men 5-ASA virker antiinflammatorisk lokalt i tarmslimhinnen.

Salazopyrin har vært lengst i bruk, men benyttes nok nå i mindre grad pga. mer bivirkninger sammenlignet med de andre 5-ASA-preparatene. Medikamentene kan gis som tabletter, granulat, stikkpiller, klyster eller skum. Vanlig oral dosering ved aktiv sykdom er enten 4 g eller 4,8 g avhengig av produkt. Det vanlige er å ta hele dosen én gang daglig. I tillegg kan det hos mange pasienter være fordelaktig å supplere tabletter/granulat med stikkpiller, klyster eller skum. Hvis betennelsen er begrenset til endetarmen bør man først forsøke bare lokalbehandling med stikkpiller, klyster eller skum. Behandlingstiden er da vanligvis ca. 4 uker. Det er vist at 5-ASA-preparater forebygger tilbakefall av ulcerøs kolitt, og disse medika-mentene brukes derfor som vedlikeholdsbehandling, dvs. en behandling som strekker seg over mange år, kanskje resten av livet. En daglig dose på ca. 2 g er vanligvis tilstrekkelig i denne situasjonen. Noen pasienter med ulcerøs kolitt har en økt risiko for å få kreft i tykktarmen. Det er nå klare holdepunkter for at 5-ASA kan forebygge en slik utvikling ved å ha effekt på inflammasjonen.

Mange pasienter med Crohns sykdom får i dag behand- ling med 5-ASA-preparater selv om effekten av disse medikamentene ikke er godt dokumentert ved Crohns sykdom. Dette gjelder både ved aktiv sykdom og som vedlikeholdsbehandling.

Virkning: Bortsett fra Salazopyrin så har 5-ASA-preparater generelt sett få og relativt uskyldige bivirkninger.

Bivirkninger som hodepine, kvalme, magesmerter, luft-plager, diaré og utslett kan forekomme. Sjeldent eller svært sjeldent kan det ses påvirkning av bukspyttkjertelen, lever, nyrer eller hjertet.

Prednison/ Prednisolon

Budesonid

Medikament

Kortikosteroider

Virkning: Kortikosteroider har en raskt innsettende effekt både ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Behandlingen skal bare gis når det er aktiv betennelse i tarmen og har ingen plass som vedlikeholdsbehandling. Ved oppstart gis ofte prednisolon 30-40 mg daglig i 1 til 2 uker. Dernest gradvis dosereduksjon med først 10 mg og senere 5 mg pr. uke. Behandlingsvarighet må individualiseres avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og behandlingsrespons. Vanligvis vil en behandlingskur med kortikosteroider
ha en varighet på 2-3 måneder. Budesonid (Entocort, Budenofalk) er tilgjengelig som depotkapsler eller entero- granulat for kontrollert frisetting av aktivt kortikosteroid i nederste del av tynntarmen og tilstøtende del av tykk- tarmen (terminale ileum og kolon ascendens). Crohns sykdom er ofte lokalisert til denne delen av tarmen, og legemidlet er derfor et behandlingsalternativ til disse pasientene. Budesonid finnes også i en depottablett- formulering hvor legemidlet gradvis frigjøres i tykktarmen. Preparatet heter Cortiment og er godkjent for behand- ling av ulcerøs kolitt. Hos inneliggende og svært dårlige pasienter blir vanligvis kortikosteroider initialt gitt som intravenøs infusjon, eksempelvis Solu-Medrol 40-60 mg daglig. Kortikosteroider kan også gis som lokalbehandling administrert som klyster eller skum.

Budesonid (Entocort, Cortiment, Budenofalk) har også god effekt på mikroskopisk kolitt og kan benyttes på denne indikasjonen.

Virkning: Behandling med kortikosteroider gir vanligvis en rekke bivirkninger. På kort sikt ses væskeopphopning i kroppen med hovne ankler og vektøkning, økt appetitt, måneansikt, blodtrykksforhøyelse, økt blodsukker, økt hårvekst, søvn-problemer og humørsvingninger med oppstemthet eller depresjon.

Langvarig bruk gir økt risiko for infeksjoner, strekkmerker i huden som følge av svekket styrke i bindevevet, skjøre blodårer med hudblødninger (blåmerker), avkalkning av skjelettet (beinskjørhet) med økt risiko for beinbrudd og grå stær (katarakt).

Budesonid (Entocort, Cortiment, Budenofalk) virker lokalt i tarmen. Deretter brytes medikamentet ned i leveren
før det når ut i resten av kroppen. Som følge av dette har budesonid langt færre bivirkninger enn prednison/prednisolon.

Azatioprin

6-merkaptopurin

Metotreksat

Medikament

Immunhemmende medikamenter

Virkning: Imurel er blitt brukt i utstrakt grad i behandlingen av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Vanlig dosering er 2- 2,5 mg/kg kroppsvekt. Full effekt inntrer først etter noe tid og virkningen kan derfor ofte ikke avgjøres før etter 3- 4 måneder. Medikamentet har vist seg å forebygge sykdomstilbakefall samtidig som det reduserer bruken av kortikosteroider og har derfor hatt en plass som vedlike- holdsbehandling. Nyere undersøkelser har imidlertid reist spørsmål om hvor effektiv Imurel egentlig er som monoterapi. Før oppstart er det anbefalt å bestemme tiopurin metyltransferase (TPMT) enzymaktivitet for å redusere risikoen for alvorlige bivirkninger som blant annet beinmargsdepresjon. Hyppig blodprøvekontroll som inkluderer cellerekkene i blodet, er derfor viktig i oppstartsfasen av behandlingen. I tillegg bør det moni-toreres med regelmessig serummåling av den aktive metabolitten 6-tioguaninnukleotid (6-TGN) som har et angitt terapeutisk område (3,5-5 µmol/l).

Imurel omdannes i kroppen til 6-merkaptopurin.
Puri-Nethol (6-merkaptopurin) har derfor samme virke- mekanisme, indikasjoner og lik bivirkningsprofil som Imurel. Doseringen av Puri-Nethol er 1-1,5 mg/kg kroppsvekt.

Metotreksat er et immunhemmende medikament som inn- går i rutinebehandlingen av leddgikt og er også virksomt ved Crohns sykdom både som induksjons- og vedlikeholds-behandling. Benyttes vanligvis når Imurel ikke tolereres. Ved Crohns sykdom bør metotreksat gis som injeksjon under huden eller i en muskel en gang i uken. Dette kan pasientene læres opp til å gjøre selv. Vanlig doseringen er 25 mg/uke de første 6 månedene og deretter 15 mg/uke. En lavere startdose kan være aktuelt hos enkelte pasienter for å unngå bivirkninger. Det skal samtidig gis folinsyre, 5-7 mg/uke, for å redusere bivirkningene. Metotreksat har ikke dokumentert effekt ved ulcerøs kolitt.

Både Imurel, Puri-Nethol og metotreksat brukes nå i hoved- sak i kombinasjon med en TNF-alfa-hemmer og da først og fremst infliksimab.

Bivirkninger: Imurel har mye bivirkninger og det er angitt at > 30 % av pasienter med IBD må stoppe behandlingen på grunn av intoleranse til medikamentet. En del pasienter kan reagere med hudutslett, feber og leddsmerter. Noen få pasienter får akutt bukspyttkjertelbetennelse med magesmerter, kvalme og oppkast samt leverpåvirkning med eventuelt gulsott (ikterus). Disse symptomene forsvinner raskt
når man slutter å ta medikament. Den immundempende effekten av Imurel viser seg blant annet ved at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre en økt risiko for infeksjoner.

Regelmessig blodprøvekontroll er derfor nødvendig.
Alle som får behandling med Imurel, bør bruke krem med høy beskyttelsesfaktor når de oppholder seg i solen.
Det er mulig at behandling med Imurel gir økt risiko for utvikling av lymfom (kreft i lymfesystemet), spesielt ved høyere alder (> 65 år). Hos denne pasientgruppen bør man derfor utvise tilbakeholdenhet med bruk av Imurel. Det anbefales heller ikke å gi Imurel til pasienter som har en serologisk test som viser at de ikke tidligere har hatt en Epstein-Barr virusinfeksjon (EBV eller kyssesyke). Imurel kan trygt brukes i forbindelse med svangerskap og amming, men oppstart av slik behandling under graviditeten bør man imidlertid være noe tilbakeholden med på grunn av hyppig forekomst av bivirkninger. Menn som ønsker å få barn kan også behandles med Imurel.

Ved behandling med metotreksat kan det forekomme leverpåvirkning, økt dannelse av bindevev i lungene, hudutslett, generell sykdomsfølelse samt kvalme/oppkast. Kvinner med barneønske må ikke behandles med meto- treksat og det må benyttes sikker prevensjon under pågående behandling.

Ciprofloksacin

Metronidazol

Medikament

Antibiotika

Virkning: Metronidazol og ciprofloksacin er antibiotika som først og fremst brukes i behandlingen av kompliserende Crohns sykdom med fistler.

Bivirkninger: Samtidig inntak av alkohol og metronidazol kan medføre en ubehaglig antabuslignende reaksjon, med hjertebank, uro, svette og allment ubehag.

Påvirkning av smaksansen med ”metallsmak” i munnen er en meget vanlig bivirkning.

Nevropati kan være en følge av langvarig bruk av metro-nidazol. Dette arter seg som en prikkende og sovende for-nemmelse i hender og føtter. Symptomene forsvinner når behandlingen avsluttes, men det kan ta lang tid. Behand- ling med ciprofloksacin kan hos en del pasienter gi mage- og tarmbesvær i form av kvalme og diaré.

Infliksimab

Adalimumab

Golimumab

Ustekinumab

Risankizumab

Mirikizumab

Vedolizumab

Medikament

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler skiller seg fra andre legemidler ved at de er framstilt av, eller er renset fra, levende celler eller vev. De biologiske legemidlene som i dag benyttes i behandling av IBD, er alle monoklonale antistoffer med ulike angrepspunkter og virkemekanismer. I forbindelse med at patentbeskyttelsen har utgått for enkelte biologiske legemidler, har vi i Norge de siste årene tatt i bruk bio-tilsvarende legemidler som har samme effekt og kvalitet som de originale.

Virkning:

Hemming av TNF-alfa
TNF-alfa er et proinflammatorisk cytokin med en sentral rolle i den inflammatoriske prosessen som finner sted ved IBD, og en hemming av aktiviteten til dette cytokinet har vist seg å være virksomt i behandlingen av både ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Av TNF-alfa-hemmere har vi infliksimab (Remicade, Remsima, Inflectra, Zessly, Flixabi) som administreres som en intravenøs infusjon og adalimumab (Humira, Hyrimoz, Imraldi) og golimumab (Simponi) som gis subkutant.
I dag er biotilsvarende adalimumab førstevalget ved oppstart med biologisk behandling hos pasienter med IBD på grunn av prisen.

Immunogenisitet med dannelse av antistoffer mot lege- midlet er et stort problem ved behandling med TNF-alfa- hemmere fordi det som regel fører til tap av effekt og bivirkninger. Dette kan imidlertid forhindres eller utsettes ved samtidig bruk av et immunhemmende medikament.
I dagens behandling av IBD blir Imurel først og fremst brukt i kombinasjon med en TNF-alfa-hemmer og da i hovedsak infliksimab. For å redusere risikoen for bivirkninger er det foreslått en lavere dosering av Imurel (1-1,5 mg/kg) enn hva som er standard dosering fordi det synes å være tilstrekkelig til å forebygge immunogenisitet. Det er ikke dokumentasjon for at en kombinasjonsbehandling med TNF-alfa-hemmere og Imurel bør fortsette utover et år. Metotreksat kan også forhindre eller utsette dannelsen av antistoffer mot TNF-alfa-hemmere hos pasienter som får slik behandling.

Hemming av interleukin 12/23
Ustekinumab (Stelara) et monoklonalt antistoff mot p40-underenheten av interleukin-12 og interleukin-23, er godkjent for bruk ved behandling av psoriasis og psoriasis- artritt. Effekt av ustekinumab er vist på ulcerøs kolitt og Crohns sykdom gitt som vektbasert intravenøs infusjon etterfulgt av subkutane injeksjoner. I følge nåværende regler fra myndighetene bør ustekinumab brukes dersom det blir nødvendig å skifte klasse fra TNF-alfa-hemmere. Ustekinumab har vist seg å være svært lite immunogent og kombinasjonsbehandling med en immunhemmer er derfor unødvendig i forhold til immunogenisitet med anti- stoffdannelse mot legemidlet. Risankizumab og mirikizu- mab er nye legemidler som bare hemmer interleukin-23. I kliniske studier har de vist god effekt på IBD og med lite bivirkninger. De vil forhåpentligvis bli tilgjengelig for bruk i klinisk praksis i nær framtid.

Blokkering av celleadhesjon
Vedolizumab (Entyvio) er et biologisk legemiddel som kan være et behandlingsalternativ hos pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom som har utilstrekkelig effekt, tap av effekt eller vist intoleranse overfor TNF- alfa-hemmere eller ustekinumab. Dette legemidlet er en integrinreseptorantagonist, et humanisert monoklonalt antistoff som binder seg til integrin α4β7 som finnes på overflaten av aktiverte tarmsøkende leukocytter. Som følge blokkeres bindingen mellom integrin α4β7 og mukosal celleadhesjonsmolekyl-1 (MAdCAM-1) og man får en tarm-selektiv blokkering av leukocytter og dermed en tarm-selektiv antiinflammatorisk effekt. På grunn av virkningsmekanismen kan det ta noe tid før man ser effekt av behandling med vedolizumab. Behandlingen kan startes med 2-3 påfølgende intravenøse infusjoner før man går over til subkutane injeksjoner annenhver uke. Vedolizumab er også svært lite immunogent og benyttes hovedsakelig som monoterapi.

Terapeutisk medikamentovervåking (TDM), det vil si måling av medikamentnivåer og antistoffer mot legemidlet i blodet, har vist seg å være nyttig for å forbedre effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av biologiske legemidler. Imidlertid er det foreløpig ikke helt bestemt hva som er den best mulige eller “riktige” konsentrasjonen for de ulike legemidlene. Dette varierer også trolig hos under-grupper av IBD-pasienter. Eksempelvis ser det ut til å være nødvendig med veldig høye konsentrasjoner av infliksimab i blodet for å oppnå fullgod effekt på fistler ved Crohns sykdom.

Tofacitinib

Upadacitinib

Filgotinib

Medikament

Småmylekylære legemidler

Flere småmolekylære legemidler er under utprøving
for behandling av IBD og foreløpig resultater er veldig lovende. En stor fordel med disse legemidlene er at de gis som tabletter.

Virkning: Janus kinaser (JAKs) er en familie av enzymer (JAK1, JAK2, JAK3 og TYK2) som finnes inne i en rekke celler som er delaktige i immunsystemet, og de har en viktig rolle i reguleringen av betennelsesprosessen som finner sted i tarmen ved inflammatorisk tarmsykdom. En hemming av JAKs har vist seg å være virksomt hos pasienter med IBD. 

Tofacitinib (Xeljanz) er i hovedsak en JAK3-hemmer og blir brukt i behandlingen av leddgikt, men er også virksomt ved av ulcerøs kolitt. Fra februar 2022 kan tofacitinib brukes i Norge i behandlingen av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt med utilstrekkelig effekt, tapt effekt eller intoleranse overfor konvensjonell behandling eller biologisk legemiddel. Upadacitinib (Rinvoq) og filgotinib (Jyseleca) er nye JAK1-hemmere som også har vist god effekt i kliniske studier med
IBD-pasienter og de vil forhåpentligvis bli tilgjengelig for bruk i klinisk praksis i nær framtid.

Bivirkninger: Når det gjelder bivirkninger er det først og fremst bekym- ring knyttet til noe økt forekomst av infeksjoner. Det er sett enkelte utbrudd av helvetesild (herpes zoster) i til- knytning til behandlingen. Spesielt hos eldre pasienter med risikofaktorer for hjerte-karsykdom synes det å være en økt forekomst av blodpropper, og det er derfor anbefalt å være tilbakeholden med bruk av JAK-hemmere til denne pasientgruppen. En sammenheng mellom utvikling av kreft- sykdom og disse legemidlene er foreløpig ikke helt avklart.

Ozanimod

Etrasimod

Medikament

Småmylekylære legemidler

Virkning: Sfingosin 1-fosfat (S1P) reseptorer omfatter en gruppe reseptorer som betegnes S1P1-5. Disse reseptorene har en rekke funksjoner som blant annet inkluderer reguleringen av hvite blodlegemers vandring fra blant annet lymfe- knutene. Ozanimod (Zeposia) og etrasimod er orale (tas som tabletter) S1P1-reseptoragonister som fører til at hvite blodlegemer holdes tilbake i lymfeknutene. Dette resulterer i at antallet av sirkulerende hvite blodlegemer i blodet blir nedsatt. I kliniske studier har begge lege- midlene vist effekt hos IBD-pasienter. Zeposia brukes i dag i behandlingen av multippel sklerose (MS) og er nå også godkjent av European Medicines Agency (EMA) for behandling av ulcerøs kolitt.

Bivirkninger: Legemidlene har en immunhemmende effekt og derved er det en økt risiko for infeksjoner. De har også vist å kunne ha en påvirkning av hjerterytmen så det er derfor anbefalt å ta et elektrokardiogram (EKG) før oppstart av behand- lingen for å utelukke tilstedeværelsen av en eventuell hjerterytmeforstyrrelse.

Symptomdempende behandling

(Questran®, kolestyramin)

Kolestyramin virker diaréstoppende hos pasienter som har gallesyrediaré. Dette er diaré som oppstår på grunn av manglende opptak av gallesyrer nederst i tynntarmen fordi denne del av tarmen er syk eller fjernet ved operasjon. Gallesyrer virker som avføringsmiddel på tykktarmen, og derfor er det bare pasienter med bevart tykktarm som har nytte av kolestyramin. Kolestyramin finnes som pulver som røres ut i vann og inntas før måltider.

Vitamin-/mineraltilskudd

Det kan være hensiktsmessig for alle pasienter å ta en multivitamintablett daglig. Legen kan undersøke om ytter- ligere vitamintilskudd er nødvendige: D-vitamin, K-vitamin og vitamin B12 samt folinsyre er aktuelle vitaminer i den sammenheng. Ved behandling med kortikosteroider anbefales vanligvis samtidig inntak av vitamin D og kalsium for å forebygge skade på skjelettet.

Mange pasienter, og kanskje spesielt pasienter med Crohns sykdom, har i perioder behov for ekstra tilskudd av jern, kalsium, magnesium, kalium og natrium. Spesielle problemer knytter seg til jernmangel. Mange pasienter opplever at de blir dårligere av jern-tabletter, men jern kan også tilføres kroppen som infusjon i en blodåre. Denne behandlingsmåten er derfor å foretrekke hos de fleste pasient- ene med jernmangel. Salttapet kan være meget stort hos pasienter med ileostomi (tynntarmen er lagt ut på magen, f.eks. hos pasienter med ulcerøs kolitt som har fått fjernet tykktarmen), og tilskudd av natrium (koksalt) kan derfor være viktig hos disse pasientene.

Diettbehandling

Enkelte diettbehandlinger har vist
å ha en positiv effekt på symptom- ene hos både pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Når det derimot gjelder effekt på inflamma-sjonen er dokumentasjonen for ulike dietter meget mangelfull. Vitenskape- lige undersøkelser bør være ”dobbelt- blindet”, (dvs. at hverken pasient eller lege vet hvilken behandling som gis), og det er ikke lett å gjennomføre for diettbehandling. Elementaldiett (næringsdrikk som inneholder findelt protein, fett og karbohydrat) er brukt med positivt resultat. Andre mindre restriktive dietter (eksklusjonsdietter) innebærer at man unngår raffinerte karbohydrater (mel, pasta) og melk. Ved bruk av ulik diettbehandling over lengre tid er det viktig å være opp-merksom på faren for feilernæring.

Mange pasienter, og kanskje spesielt pasienter med Crohns sykdom, har i perioder behov for ekstra tilskudd av jern, kalsium, magnesium, kalium og natrium. Spesielle problemer knytter seg til jernmangel. Mange pasienter opplever at de blir dårligere av jern-tabletter, men jern kan også tilføres kroppen som infusjon i en blodåre. Denne behandlingsmåten er derfor å foretrekke hos de fleste pasient- ene med jernmangel. Salttapet kan være meget stort hos pasienter med ileostomi (tynntarmen er lagt ut på magen, f.eks. hos pasienter med ulcerøs kolitt som har fått fjernet tykktarmen), og tilskudd av natrium (koksalt) kan derfor være viktig hos disse pasientene.Enkelte diettbehandlinger har vist  

Kirurgi

(Se kap. 2.4)

Mange nye legemidler er i øyeblikket under utvikling. Informasjonen i dette heftet skal kun oppfattes som en veiledning, og du bør ikke gjøre noen endringer i din behandling uten at du har diskutert dette med legen.