Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.4 Familie og IBD

IBD kan være en stor utfordring for familien og krever en fin balansegang i ulike situasjoner. Hvordan skaper man et så normalt hjem som mulig?Hvordan tilgodeser man de fysiske og følelsesmessige behov hos
den syke uten å overse de andre familiemedlemmene? Familien kan utvikle handlemåter som hjelper til å forminske den psykiske belastning i forbindelse med sykdommen. Det første skrittet er å være klar over de følelsene som familiemedlemmene eventuelt er tilbakeholdende med å gi uttrykk for:

Familiemedlemmer kan reagere følelsesmessig forskjellig. Noen personer gir åpenlyst uttrykk for sine følelser og bekymringer. Andre oppfører seg imidlertid som om syk-dommen ikke har noen påvirkning på hvordan de lever selv om dette ikke er tilfelle. Disse ulike reaksjonene er fullt forståelige. Det er viktig at alle i familien er klar over disse forskjellige reaksjonene og lærer å akseptere hverandres reaksjonsmønstre.

Ektefeller

Mange par er i stand til å få ekte-skapet til å fungere selv om de synes å stå overfor store problemer. Et opp bluss av tarmsykdommen kan øde-legge en lenge planlagt ferie, hyppige toalettbesøk kan ødelegge en tur på kino. Partneren med IBD kan være for trett eller syk til å ha seksuelt samvær. Det kan oppstå økonomiske vanskeligheter hvis den syke partne-ren ikke lengre er i stand til å arbeide i samme omfang som før. De parene som er i stand til å diskutere problem- ene og i fellesskap finne løsninger, kan ofte akseptere og leve med disse problemene. De innser at kommuni-kasjon og fleksibilitet er verdifullt. In-flammatorisk tarmsykdom kan være en prøvelse for selv de mest hardføre familier. Hvis det oppstår en spesielt vanskelig periode kan du vurdere å søke enten personlig rådgivning eller felles rådgivning for familien. Snakk med fastlegen din om dette.

Foreldre og søsken

Når et barn med IBD vokser opp blir foreldrene konfrontert med mange viktige spørsmål: Gjør vi det vi kan for å hjelpe barnet vårt? Hvilken på-virkning har tarmsykdommen på vårt forhold og vår væremåte? Får våre andre barn tilstrekkelig oppmerk-somhet? Foreldre og friske søsken kan være under et betydelig press. Det er derfor veldig viktig å være ær-lig overfor de friske barna og involve-re dem i behandlingen og omsorgen for den som er syk. Dette bidrar til at de friske barna lettere aksepterer de problemene som kan oppstå.

Gode råd til familien

Selv om det ikke finnes raske og enkle løsninger, kan de følgende råd være til hjelp for å få hverdagen til å fungere:

Vær oppmerksom på faresignaler for dårlig trivsel: