Kapittel 1: Sykdommene

1.5 Symptomer

En vesentlig forskjell mellom en alminnelig mage-tarminfeksjon og IBD er tidsfaktoren. Ved infeksjoner forsvinner symptomene nesten alltid i løpet av én til høyst to uker. Ved IBD går det lengre tid og det kom-mer gjentagende sykdomsperioder. Mellom tilbakefall vil det være lange perioder med ro i sykdommen (remi-sjon). Når det er aktivitet i sykdom-men skilles det mellom alvorlighets-graden av utbruddet: Mild, moderat eller alvorlig sykdom. Langt de fleste utbruddene er av kategorien mild til moderat, men kan endre seg fra gang til gang.

Ulcerøs kolitt

Det hyppigste symptomet er blod i avføringen. Avføringens konsistens avhenger ellers av om betennelsen kun er lokalisert i endetarmen eller om deler av tykktarmen i tillegg er involvert.

Mild sykdom

Moderat sykdom

Alvorlig sykdom

Når sykdommern faller til ro (remisjon)

Symptomene avtar gradvis ved behandling i løpet av dager til uker. Det kommer ofte en periode med tendens til forstoppelse som kan gi takvise magesmerter og oppblåsthet.

IBD Symptomer, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom

Crohns sykdom

Symptomenes karakter varierer avhengig av om sykdommen er lokalisert i tynntarmen eller tykk-tarmen. Det tar ofte lengre tid fra de første symptomene oppstår til diagnosen stilles enn ved ulcerøs kolitt. Dette skylles at symptomene kan være ukarakteristiske i begyn-nelsen, og diagnosen kan være vanskelig å stille. Det er mer vanlig med magesmerter og noe mindre blod i avføringen. Det karakteris- tiske er først og fremst:

Symptomer utenfor tarmsystemet

(ekstraintestinale symtomer)

Symptomer som spesielt ses i forbind- else med aktivitet i tarmsykdommen: