Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.8 Røyking og IBD

Ulcerøs kolitt

Ulcerøs kolitt er en sykdom som oftere rammer ikke-røykere. Under- søkelser viser at røykestopp kan utløse et oppbluss av tarmsymptom- ene. Denne erfaringen er det også mange pasienter som har. Om det er nikotinen i seg selv som har en effekt er høyst usikkert. Det er gjort under-søkelser med nikotinholdige plaster og tyggegummi, som ikke ser ut til å ha noen effekt på sykdommen.

Selv om røyking kan ha en positiv effekt på ulcerøs kolitt så er de ska-delige virkningene så overbevisende at røyking ikke under noen om-stendigheter kan anbefales. Av kjente helseskader kan kort nevnes:

Crohns sykdom

Ved Crohns sykdom er sammenhengen med røyking helt motsatt av hva den er for ulcerøs kolitt. Flere under-søkelser har vist at røyking medfører en forverring av Crohns sykdom,
og det er en klart økt risiko for å få Crohns sykdom blant røykere sam-menliknet med ikke-røykere. I særlig grad gjelder dette for yngre kvinner. Crohns sykdom har et tilsynelatende mer alvorlig forløp hos de som røyker. Livskvaliteten hos de som røyker er også lavere enn hos ikke-røykere. De som røyker har en dobbelt så stor risiko for å bli operert igjen etter første operasjon sammenlignet med de som ikke røyker.

Røyking øker også risikoen for tilbake- fall av sykdommen, og røykestopp kan ha en positiv innvirkning på syk-domsforløpet. Risikoen for operasjon er lavere hos pasienter som slutter å røyke, og behovet for medikamentell behandling påvirkes. Etter røyke-stopp er risikoen for tilbakefall av sykdommen trolig den samme som hos ikke-røykere.