Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.4 Kirurgisk behandling av IBD

En del pasienter med IBD vil på et eller annet tidspunkt bli operert som en følge av sykdommen. Hvis den medisinske behandlingen svikter,
er en operasjon ofte å foretrekke i stedet for vedvarende symptomer. Noen ganger kan en operasjon være uunngåelig hvis sykdommen utvikler seg akutt. I forbindelse med vurde-ring for operasjon vil det hos langt de fleste bli foretatt endoskopisk undersøkelse og bildediagnostikk (CT, UL eller MR) for å få nødvendig infor-masjon om sykdommens utbredelse og alvorlighetsgrad.

Ulcerøs kolitt

I løpet av de første ti årene etter at diagnosen ulcerøs kolitt er stilt vil ca. 10 % av pasientene bli operert med fjerning av tykktarmen (kolektomi). Av disse er det ca. 2/3 som blir operert i løpet av de først to årene. Dvs. jo lenger man har sykdommen, jo mindre er risikoen for operasjon.
I tillegg er det slik at nesten alle som blir operert, har sykdommen lokali-sert i hele tykktarmen (totalkolitt). Det er å håpe at færre vil bli operert i fremtiden pga. stadig forbedring av den medisinske behandlingen.

Akutt operasjon

I noen få tilfeller med alvorlig ut-brudd av aktiv sykdom kan det bli aktuelt med akutt operasjon. Under innleggelse i sykehus vil spesialister i gastromedisin og -kirurgi i samarbeid gjøre en daglig vurdering av pasienten. Operasjon kan bli nødvendig hvis det er ingen eller liten respons på best mulig medisinsk behandling eller det blir en forverring av tilstanden.

Planlagt operasjon

Noen pasienter har til tross for konti-nuerlig medisinsk behandling ved- varende symptomer med hyppige av-føringer og plutselig avføringstrang som bidrar til å redusere livskvali-teten og muligheten for å leve et normalt liv. En vel planlagt operasjon kan være å foretrekke i stedet for å leve med symptomene. Hos enkelte pasienter med mange års sykdom kan det oppstå celleforandringer i slimhinnen som krever operasjon med fjerning av tykktarmen.

Operasjon

Den kirurgiske behandlingen av ulcerøs kolitt er vanligvis fjerning av tykktarmen og endetarmen og konstruksjon av et bekkenreservoar som skjøtes til endetarmsåpningen (ileoanal anastomose = IAA). Behand- lingen vil bestå av to eller tre operasjo-ner avhengig av pasientens tilstand. Ved første operasjon anlegges en midlertidig ileostomi (se neste avsnitt).

Stomi

Ved en ileostomi munner tynntarmen ut i åpning på bukveggen, lokalisert nede på høyre side av magen. Stomi- stedet markeres før operasjonen. En plate med et hull som passer helt presist til stomien festes til huden rundt stomien for å unngå lekkasje. Over stomien setter man så en tett- sluttende pose (stomipose) som samler opp tarminnholdet. Det finnes forskjellige størrelser og systemer. Man blir ikke utskrevet fra sykehuset før man er lært opp til å håndtere stomien på egen hånd. Det finnes også sykepleiere som har spesial-kompetanse om stomier, og som kan kontaktes hvis det oppstår problemer.

Reservoar/pouch

Et reservoar lages ved at det først konstrueres et kort dobbeltløp ved at enden av tynntarmen bøyes tilbake. Dernest snittes tynntarmen opp inne i dobbeltløpet og sys sammen til en pose. I bunnen av posen lages så et hull som festes til endetarmsåpningen. Et slikt reservoar eller pouch har både fordeler og ulemper. For mange pasienter er den viktigste fordelen at man unngår en permanent stomi. Hyppige toalettbesøk er vanlig og avføringen vil som regel være veldig løs, men disse symptomene kan re-duseres ved bruk av diaréstoppende midler. En del pasienter kan få betennelse i reservoaret som kan være plagsomt og som krever egen behandling. Denne betennelsen omtales som pouchitt.

Crohns sykdom

Et stort antall av alle pasienter med Crohns sykdom vil på et tidspunkt få kirurgisk behandling. Operasjon må vurderes og kan bli nødvendig i flere forskjellige situasjoner:

Operasjon

Prinsippet ved operasjon for Crohns sykdom er at det fjernes så lite tarm som mulig. Det vil si at man fjerner kun den delen av tarmen som er årsak til komplikasjonen eller symptomene.

Etter fjerning av et stykke av tarmen vil de to tarmendene nesten alltid kunne skjøtes slik at en stomi kan unngås. Hvis endetarmen blir fjernet må det imidlertid anlegges en stomi.

Stomi

Se under ulcerøs kolitt. Ileostomi er den hyppigste formen for stomi. Hvis det er tykktarmen som føres ut gjennom bukveggen kalles det en kolostomi.

Reservoar

(pouch/konstruert endetarm)
Kan normalt ikke etableres hos pasienter med Crohns sykdom.

Forholdsregler i forbindelse med operasjon

I de senere år er man blitt klar over betydningen av en sunn livsstil før en planlagt operasjon. Røykestopp reduserer klart risikoen for komplikasjoner, spesielt dårlig sårtilheling og lekkasje i tarmskjøten. Man bør også være tilbakeholdende med inntak av alkohol. Det er også viktig med riktig og tilstrekkelig ernæringen og at eventuelle mangler som for eksempel jernmangel korrigeres. Disse forholdene må du snakke med legen din om

Etter operasjonen

Det er et mål at man allerede er oppe av sengen den første dagen etter operasjonen. De første ti dagene kan man ta en dusj, men ikke legge seg i badekaret. Såpe og kremer kan brukes som vanlig. Tunge løft (over ca. 5 kg) må unngås de første 4-6 ukene etter operasjonen. Det er viktig med daglig mosjon.