Kapittel 2:
Behandling av sykdommene

2.3 Unngå tilbakefall

Legemidler virker kun hvis de blir tatt!

Forebyggende medisinsk behandling er viktig når man har fått tarmen i ro etter et tilbakefall av betennelsen. Behandlingen skal ofte fortsette i flere år. Det er derfor viktig at medi-sinen er enkel å ta, med så få dose-ringer som mulig og uten vesentlige bivirkninger. Alle som har erfaring og kjennskap til kronisk (vedvarende) sykdom vet at det kan være vanske-lig å huske å ta medisinen når man ikke har symptomer.

Undersøkelser har vist at det er inntil fem ganger økt risiko for tilbakefall hvis man slutter å ta den forebyg-gende medisinen. Det kan være nyttig å ta medisinene samtidig med faste daglige gjøremål som spising eller tannpuss. På den måten blir det lettere å huske. Benytt deg av de anbefalte besøk på en spesialist- poliklinikk for å sikre optimal kontroll og veiledning vedrørende behand-ling. Her vil du kunne få informasjon om nye og bedre behandlings- alternativer som måtte komme.

Ulcerøs kolitt

Nedenfor er det anført enkelte forholdsregler som kan bidra til å forhindre oppbluss av betennelsen. Mange ganger er tilbakefall umulig å unngå, men hvis du følger neden-forstående råd, vil risikoen kunne reduseres. Stopp ikke fordi du føler deg frisk. Legen din vil fortelle deg når det eventuelt er tilrådelig å stoppe.

Spesielt for Crohns sykdom gjelder: