Kapittel 3:
Praktisk veiledning ved IBD

3.9 Forsikring og IBD

Livsforsikring, invaliditetsforsikring og forsikring mot arbeidsudyktighet er de typer forsikring hvor det er spesielle vilkår for mennesker med en kronisk (vedvarende) sykdom. Det gjelder altså også for IBD-pasienter. Det betyr ikke at man skal unngå å forsikre seg, men man må være innstilt på at det kan være spesielle vilkår som man må ta stilling til. Mange kronisk syke har opplevd å få avslag på søknad om forsikring, reservasjoner i forsikringstilbudet eller tilbud om uforholdsmessige dyre forsikringer på grunn av helse-messige forhold. Etter lov av 2008 skal ikke forsikringsselskaper uten saklig grunn kunne nekte en person forsikring (Ot.prp. nr. 41). Finansklage- nemnda (www.FinKN.no) skal kunne overprøve dette om nødvendig.

Et par viktige grunnregler når man tegner forsikring:

Som grunnlag for enhver forsikring ligger en risikovurdering (forsikrings- selskapets risiko for at du blir arbeids- udyktig eller dør). Denne vurdering gjør Nemnda for helsevurdering som betjener alle våre forsikringsselskaper. Nemnda har tilknyttet en lege fra Legeforeningen, tre leger fra for-sikringsselskapene i tillegg til tre fagkyndige fra forsikringsselskapene samt en nemndsekretær.

Enhver bedømmelse i nemnda hviler på:

Det er altså ikke én felles regel for alle pasienter med IBD.

Det kan ha positiv betydning for for-sikringsvilkårene at man regelmessig følges på en spesialavdeling for mage-tarmsykdommer. Årsaken er at det har vist seg at det går bedre for pasienter som følges regelmessig på en gastroenterologisk avdeling, enn for pasienter som har valgt dette tilbudet bort. Hvis man ikke synes at man får en tilfredsstillende veiledning av sitt forsikringsselskap, kan man henvende seg til:

Nemnda for helsevurdering (www.finansnorge.no) eller Funk-sjonshemmedes fellesorganisasjon (www.ffo.no).